Nếu bạn không rõ Mục Tiêu, thì bạn chính là Mục Ti...


Nếu bạn không rõ Mục Tiêu, thì bạn chính là Mục Tiêu. Nếu bạn không làm chủ cuộc đời mình, người khác sẽ làm chủ cuộc đời bạn.
Chúc hơn 38,000 người follow Hoa có thể làm chủ cuộc đời các bạn ❤️#dalat #đàlạt #dalattrip #hoajuly #tjuclothes #converse #sunnyday

Địa điểm: Da LatSource: hoajuly