Em đang đợi người yêu ...

•ảnh: thành trọng...

Em đang đợi người yêu …

•ảnh: thành trọng


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source