𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕓𝕪 𝕟𝕠 𝕞𝕖𝕒𝕟𝕤 𝕠𝕓𝕝𝕚𝕘𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕪𝕖𝕤𝕥𝕖𝕣𝕕𝕒𝕪.

#nccdalat #dalat #kombiland #dalatcoffee

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: