nắng vàng và căn gác gỗ ấy...!...

nắng vàng và căn gác gỗ ấy…!


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source