Một trong những nơi bạn vừa không muốn rời đi ...

Một trong những nơi bạn vừa không muốn rời đi 🌳

Địa điểm: Dalat, Viet NamSource: indrawuphoto