Em không thích buổi chiều hoàng hôn buông 
Em chỉ ...

Em không thích buổi chiều hoàng hôn buông
Em chỉ thích chiều buồn hôn anh
#dalat #dalattrip #nlee

Địa điểm:Source: j.nlee