Chuyến đi Việt Nam của tôi năm 2012. Đà Lạt. 🇷🇺 ⏬⏬⏬.

Tất cả về ...

Chuyến đi Việt Nam của tôi năm 2012. Đà Lạt. 🇷🇺 ⏬⏬⏬.

Tất cả hoa lan đã được bán.
#orchid #orchid #orchid # # #vietnam #dalat #nationalpark # nhà kính #tropics

Địa điểm:Source: tattis_garden