Lần trước lên Đà Lạt thì trời nắng đẹp, lần này qu...

Lần trước lên Đà Lạt thì trời nắng đẹp, lần này quay lại thì trời mưa tan nát, chắc là do nghiệp nặng quá 🤣🤣🤣
#bbtran #thanhchoido #dalat #gucci #streetstyle #travel

Địa điểm: Da LatSource: bb_tran