Một cô gái như thế này nên mặc một lời cảnh báo. Nó có nghĩa là ...

Một cô gái như thế này nên mặc một lời cảnh báo. Nguy hiểm!!!!
#nccdalat #somewhereindalat #dalatcheckin #dalat

Địa điểm: Da LatSource: mokiera151